Методичні рекомендації2017/2018 н.р.
При організації інклюзивного навчання слід керуватись чинними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Законами України, інструктивно-методичними матеріалами та листами Міністерства освіти і науки України.
Законом України “Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”:
визначено поняття особи з особливими освітніми потребами, інклюзивного навчання, індивідуальної програми розвитку;
зазначено, що загальноосвітні навчальні заклади на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків чи законних представників створюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
забезпечується право громадян на освіту створенням належних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання;
забезпечується право на навчання особам з особливими освітніми потребами за допомогою найбільш доступних для таких осіб мови, методів і способів спілкування, зокрема навчання жестовою мовою, шрифтом Брайля;
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції: забезпечують доступ осіб з особливими освітніми потребами до державних і комунальних навчальних закладів шляхом створення безперешкодного середовища відповідно до законодавства за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів; забезпечують підвезення учнів, вихованців з особливими освітніми потребами до місця навчання і додому, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних;
фінансування у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Щороку Міністерство освіти і науки України удосконалює нормативно-правові акти з метою розвитку інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах України, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017р. №588 внесено зміни до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 №872:
 • керівник загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівників;
 • розкрито поняття корекційно-розвиткової роботи та визначено тривалість групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять;
 • знято обмеження наповнюваності класів з інклюзивним навчанням (раніше було 20 учнів); серед дітей, які мають змогу навчатися в інклюзивному класі, можуть бути і діти з дислексією, розладами спектра аутизму;
 • зазначено, що навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма;
 • зазначено, що може здійснюватись освітній та соціальний супровід дитини соціальним працівником, батьками або особами, уповноваженими ними (п.14);
 • порядок доповнили Додатком, у якому наведено форму індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, яка дещо відрізняється від попередньої форми. В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміка розвитку, адаптація навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації, джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку, узгодження індивідуальної програми розвитку з: батьками/законними представниками, учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років, план консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку, моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень.
Кабінет Міністрів України 12 липня 2017 року затвердив постановою №545 «Положення про інклюзивно-ресурсний центр".  Інклюзивно-ресурсні центри утворюють, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.
Відповідно до цього Положення органи місцевого самоврядування мають протягом двох місяців створити інклюзивно-ресурсні центри, що повинні забезпечити здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, консультувати батьків та педагогів щодо особливостей інклюзивної освіти, надавати психолого-педагогічну допомогу дітям із особливими потребами, здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність. Прийняття постанови сприятиме забезпеченню фахового супроводу інклюзивної освіти та спростить адаптацію в освітньому середовищі дітей із особливими освітніми потребами.
Організація навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ у цілому здійснюється за планами та методичними рекомендаціями, зазначеними у листах Міністерства освіти і науки України№1/9-315 від 07.06.2017р. “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів” та листа МОН № 1/9-385 від 12.07.2017 року “Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році”.
З метою упорядкування навчальної літератури і програм, що рекомендовані для використання в навчально-виховних закладах, Міністерство освіти і науки України розробило Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) y 2017/2018 навчальному році” (Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в загальноосвітніх навчальних заклавдах для дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018н.р."

Звертаємо увагу на Наказ Міністерства освіти і науки України України від 14.07.2017 №1039 "Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами", яким затверджено перелік навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами, якій надається гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

З метою забезпечення корекції первинних і вторинних відхилень розвитку учнів з особливими освітніми потребами, формування компенсаторних способів предметно-практичної діяльності як важливої умови підготовки таких дітей до навчання, розроблено програми з корекційної-розвиткової роботи для учнів (за нозологіями). Програми розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07 2017р. №1081 затверджено Типовий навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного і тяжкого ступеня (початкова школа). З метою приведення у відповідність до Державних санітарних норм та правил внесено зміни у додатки 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 18, 19 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 року №504 “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”.
Перш ніж зарахувати дитину з особливими потребами до інклюзивного класу загальноосвітнього навчального закладу, потрібно підготуватися до цього. Насамперед, це створення у ЗНЗ відповідних умов з урахуванням особливостей розвитку дітей:
 • формування інклюзивної культури колективу, організація просвітницької роботи, обговорення і формулювання основних цілей, цінностей і принципів інклюзії, перспективного і поточного плану дій;
 • аналіз психологічної та професійної готовності педагогічних кадрів до участі в інклюзивному процесі;
 • аналіз готовності навчального середовища, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, предметно-розвивального середовища, навчальних програм і технологій, дидактичних засобів;
 • методична та психологічна підтримка педагогів, підтримка їх участі в інклюзивному процесі;
 • організація психолого-педагогічного супроводу учасників інклюзивного навчального процесу — батьків, учнів, педагогів;
 • виявлення освітніх запитів дітей з особливими освітніми потребами, їх батьків;
 • розмова з батьками про необхідність створення для дитини особливих (спеціальних) навчальних умов;
 • ухвалення рішення про створення класів з інклюзивним навчанням; розробка локальних нормативно-правових актів (наказів), які регулюють реалізацію інклюзивного навчання в навчальному закладі, розробка програми корекційної роботи;
 • погодження рішення про відкриття класів з інклюзивним навчанням з відповідним органом управління освітою;
 • підготовка клопотання до відповідного органу управління освітою про виділення коштів для забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівлі та приміщень навчального закладу, створення відповідних матеріально-технічної та методичної баз;
 • створення умов для забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень навчального закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на візках, і дітей з вадами зору;
 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
 • облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвивальних занять;
 • розробка та затвердження посадової інструкції асистента вчителя;
 • розробка та затвердження індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, при потребі — індивідуального навчального плану, індивідуальної навчальної програми, розкладу та затвердження їх.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.
Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Навчально-виховний процес в інклюзивних групах в дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно наказу Міністерства освіти і науки України України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» та листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Звертаємо увагу, що Міністерство освіти і науки України розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”.
Також відбулось громадське обговорення проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами». Даний перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення їх науково-навчально-методичними матеріалами, необхідними корекційними засобами, іншими засобами розвитку, навчання і виховання.
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» проводить відкрите громадське обговорення проекту навчально-методичного посібника “Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку”, метою створення якого є вдосконалення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар